Ako budú vyzerať FCI medzinárodné dostihy od 01.01.2024

20.09.2023

Autor: www.chrt.sk

Článok momentálne kontinuálne aktualizujeme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú.

I.     Budú dva druhy licencií - FCI CACIL a FCI Open (psy 5. FCI skupiny môžu mať len FCI Open licenciu).

II.    Plemená 10. FCI skupiny sa nerozdeľujú do skupín podľa licenčných tried, ale FCI CACIL trieda beží spolu s FCI Open triedou. Výnimkou budú majstrovstvá sveta, kde budú osobitne súťažiť tieto dve triedy, teda FCI-CACIL trieda zvlášť a FCI-Open trieda zvlášť (avšak len za podmienky minimálneho počtu 3 súk a súčasne 3 psov-chlapcov v triede FCI-Open).

III.   Rozdelenie plemena podľa pohlavia

-      je možné, ale nie povinné

-      možné je však iba vtedy, ak sa dostihu zúčastňujú minimálne 3 suky a 3 psi-chlapci

-      propozície musia stanoviť, či sa plemená budú rozdeľovať podľa pohlavia, ak bude prítomný minimálny počet súk a psov-chlapcov, pričom rozdelenie podľa pohlavia nemusí byť stanovené pre všetky plemená v dostihoch, ale len pre niektoré

-      nastupuje však ako posledné aplikovateľné rozdelenie jedincov v rámci vytvorených skupín

IV.   Každý rozbeh môžu bežať maximálne 4 psy a minimálne 3, pričom ak je psov v skupine presne 5, jeden rozbeh pozostáva z 2 psov a druhý rozbeh bude z 3 psov.

V.    Do rozbehu sa psy v rámci skupiny ďalej zaďeľujú tak, že ak je v skupine viac tzv. wide runners, títo sa rozdistribuujú do rôznych rozbehov v rámci skupiny. Ak do dostihov v rámci jednej skupiny nastupujú viaceré psy jedného majiteľa a z jednej krajiny, zadelia sa do rôznych rozbehov v rámci skupiny. Čo presne zamýšľala CSS týmto ustanovením, ťažko povedať, pretože aby nebežali spolu v rozbehu psy z jednej krajiny, bude takmer nevykonateľné. Ďalšie pravidlo zostavovania je tzv. cik-cak systém, ktorý je platný aj dnes, ale v spojení s ďalšími pravidlami ho bude priam nemožné uplatniť.

VI.    Vracia sa A finále, ktoré pobeží vždy 6 najlepších jedincov ̶v̶ ̶s̶k̶u̶p̶i̶n̶e̶ (v plemene? v pohlaví?). Či sa pobeží aj B finále, C finále atď., bude záležať od organizátora, ktorý variant postupu do finále oznámi v propozíciách - organizátor musí v propozíciách určiť variant postupu, ktorý zvolí:

-      prvý variant - dvojkolové preteky = všetky psy bežia rozbeh + finále:
Beží sa jeden rozbeh, na základe ktorého sa podľa výsledkov zoradia psy do A finále, B finále, C finále atď.; psy z A finále obsadia 1. - 6. miesto psy z B finále obsadia 7. - 12. miesto, psy z C finále obsadia 13. - 18. miesto, atď. (znamená to, že sa môže stať, že pes, ktorý vyhrá B finále, bude rýchlejší ako víťaz A finále, avšak nemôže obsadiť celkovú prvú priečku; môže však získať titul FCI víťaz).

-      druhý variant - trojkolové preteky (v skutočnosti sa bude aplikovať len ak pobeží v jednej skupine 7 a viac jedincov, hoci formálne pôjde o trojkolové dostihy) = všetky psy bežia rozbehy + finále:

Bežia sa dva rozbehy, na základe výsledkov ktorých sa psy zoradia do finálových behov - 6 najlepších jedincov ̶v̶ ̶s̶k̶u̶p̶i̶n̶e̶ beží A finále, druhých 6 beží B finále, tretích 6 beží C finále atď. Ak je v skupine jedincov 6 a menej, beží sa len jeden rozbeh a potom finále. Konečné poradie sa určí ako v prvom variante.

-       tretí variant - fakultatívny druhý rozbeh = všetky psy bežia minimálne jeden rozbeh + finále:

Majiteľ môže rozhodnúť, že jeho pes/suka pobeží aj druhý (fakultatívny) rozbeh. Finálové behy sa zostavia podľa výsledkov rozbehov. Konečné poradie sa určí ako v prvom variante.

-       štvrtý variant = rozbeh(y) + JEDINÝ finálový beh:

Počet rozbehov sa určí podľa počtu jedincov v skupine (7 a viac bežia dva rozbehy, 6 a menej bežia len jeden rozbeh); beží sa len A finále (t.j. len 6 najrýchlejších jedincov ̶v̶ ̶s̶k̶u̶p̶i̶n̶e̶) a ostatné psy sú zoradené do konečného poradia podľa ich výsledkov z rozbehov.

VII.   Možné rozdelenie plemena do skupín (každá skupina je vyhodnocovaná samostatne, pričom organizátor môže zvoliť pre každé plemeno  inú metodiku rozdelenia do skupín):

(a)    1 plemeno = 1 skupina - v tomto prípade sa dá predpokladať, že organizátor s určitosťou oznámi aj rozdelenie podľa pohlavia

(b)    rozdelenie podľa hmotnosti

-      psy sú vážené ráno v deň dostihu (pri príjme) - tento údaj je platný len pre daný dostih

-      podľa počtu jedincov v plemene sa tieto rozdeľujú nasledovnne:

(1)    3 - 12 jedincov = 1 až 2 váhové skupiny

(2)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 váhové skupiny

(3)    18 a viac jedincov = 3 až 5 váhových skupín

-      organizátor určuje váhové skupiny podľa hmotnosti nasledovne:

(i)      zoberie hmotnosť najľahšieho psa a hmotnosť najťažšieho psa v danom plemene, ktoré sa zúčastňujú dostihu

(ii)     vypočíta rozdiel medzi hmotnosťou najťažšieho a najľahšieho jedinca a vydelí ho počtom skupín, ktoré sa majú vytvoriť

(iii)     číslo, ktoré organizátor dostane postupom podľa (ii) pripočíta k hmotnosti najľahšieho psa a tým získa hornú hranicu prvej váhovej skupiny

(iv)     horná hranica hmotnosti druhej váhovej skupiny bude určená pripočítaním čísla vypočítaného podľa (ii) k hornej hranici prvej, resp. predchádzajúcej váhovej skupiny

-      ak v niektorej váhovej skupine zostanú menej ako 3 jedince, táto váhová skupina sa zlúči s váhovo najbližšou početne väčšou váhovou skupinou

-      ak je v hmotnostiach jedincov v rámci jednej váhovej skupiny príliš veľký rozdiel, porota rozhodne, či budú také jedince bežať v samostatných podskupinách, ale každá takto vytvorená podskupina bude vyhodnotená v rámci svojej prvotne vytvorenej váhovej skupiny

-      rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej váhovej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

PRÍKLAD:

Na príjem sa dostaví 17 vipetov, z toho bude 8 súk a 9 psov-chlapcov.

Propozície budú súčasne stanovovať, že v prípade dostatočného počtu súk a psov-chlapcov pristúpi aj k rozdeleniu podľa pohlavia.

Organizátor bude mať pri takomto počte jedincov v tomto plemene možnosť určiť 2 alebo 3 váhové skupiny. Povedzme, že určí 3 váhové skupiny. Najľahší jedinec bude mať hmotnosť 12 kg, najťažší bude mať 18,70 kg. Vypočíta rozdiel medzi týmito hmotnosťami, čiže bude to 6,70 kg. Toto číslo vydelí počtom skupín, čiže číslom 3 a dostane číslo 2,23 kg (zaokrúhľujeme klasicky matematicky, počet desatinných miest si môže zjavne určiť organizátor) - to je číslo, ktoré organizátor potrebuje na dodefinovanie váhových skupín.

Prvá váhová skupina bude 12,00 - 14,23 kg, druhá váhová skupina bude 14,24 - 16,46 kg a tretia váhová skupina bude 16,47 - 18,70 kg.

Po takomto zatriedení sa zistí, že v prvej váhovej skupine budú 4 suky a 2 psi-chlapci, takže pobežia v pohlavnom mixe. V druhej váhovej skupine budú 4 suky a 5 psov-chlapcov, takže pobežia suky zvlášť a psi zvlášť. V tretej váhovej skupine budú 2 jedince (povedzme, že to budú chlapci) - keďže ich je menej ako 3, táto tretia váhová skupina bude zlúčená s druhou váhovou skupinou.

V konečnom dôsledku teda budú len 2 váhové skupiny, a to prvá s rozptylom 12,00 - 14,23 kg, kde pobežia v pohlavnom mixe 4 suky a 2 psi-chlapci a druhá váhová skupina 14,24 - 18,70 kg, ktorá sa rozdelí na osobitnú skupinu pre 4 suky a 7 psov-chlapcov.

Ak organizátor zvolil druhý variant postupu do finále, t.zn. trojkolové preteky (t.j. dvojkolové rozbehy + finále), dve kolá rozbehov pobežia len psi-chlapci z druhej váhovej skupiny (lebo ich je viac ako 7). Ostatní jedinci pobežia vo svojej skupine len jeden rozbeh.  

Porota by však mohla z tých 2 najťažších psov, ktorí by inam mali tvoriť tretiu váhovú skupinu, vytvoriť podskupinu, čiže by bežali len títo dvaja psi-chlapci spolu. Vyhodnotení však budú v rámci druhej váhovej skupiny.

Ako sa však zostaví finálový beh? 🤯 Povedali sme si, že bude zvolený štvrtý variant, t.j. jeden finálový beh. Bude však samostatné A finále pre 6 najrýchlejších súk a samostatné A finále pre 6 najrýchlejších psov? Keďže sa má uplatniť rozdelenie aj podľa pohlaví, malo by to tak asi byť. Ak by totiž malo byť vytvorené len jedno jediné A finále, potenciálne by ho musel bežať pohlavný mix. Alebo, ak by na základe časov z rozbehov do toho jediného A finále postúpili náhodou len psi-chlapci, žiadna suka by nemohla získať CACIL, pretože ten sa udeľuje len do 6. miesta (najlepšia suka by mohla byť v takomto prípade nanajvýš 7. v poradí). Na druhej strane nové pravidlá hovoria, že finále beží len 6 najrýchlejších psov-jedincov... Ale v rámci danej veľkostnej skupiny? Alebo plemena? Alebo pohlavia v plemene? Pravidlo, že každá skupina sa vyhodnocuje samostatne (Each group has an individual ranking.) platí len pre vyhodnotenie rozbehov? A čo vplyv dvojkolových rozbehov na výkonnosť psov vo finále? Keďže niektoré jedince by mali bežať len jeden rozbeh a niektoré dva rozbehy, nebudú jedince po dvoch kolách rozbehov vlastne znevýhodnené? Zatiaľ to vyzerá tak, že nové pravidlá zanechávajú viac otázok ako odpovedí. 🤷‍♀️

(c)    rozdelenie podľa veľkosti

-      meranie prebehne ráno v deň dostihu (pri príjme) - tento údaj je platný len pre daný dostih

-      sú dva modely merania a následného rozdelenia plemien:

(i)      prvý veľkostný model = flexibilný = môže sa aplikovať na všetky plemená - psy sú merané buď v kohútiku alebo je meraná                                          kosť (pravidlá nešpecifikujú, ktorá kosť sa má merať):

 (1)    3 - 12 jedincov = 1 až 2 veľkostné skupiny

 (2)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 veľkostné skupiny

 (3)    18 a viac jedincov = 3 až 5 veľkostných skupín

 •       veľkostné skupiny sa určujú podľa toho istého princípu ako váhové skupiny (rozdiel medzi veľkosťou najmenšieho a  najväčšieho jedinca sa vydelí počtom skupín a daným číslo sa urobí veľkostné rozlíšenie jednotlivých skupín)

 •       možné zlúčenie veľkostných skupín ako pri váhových skupinách a tiež možnosť obdobného vytvorenia podskupín

 •       rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej veľkostnej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

(ii)      druhý veľkostný model = fixný = môže sa aplikovať LEN na plemená WH a PLI - jedince sú merané výlučne v kohútiku:

 »       rozdelenie WH:    (1) 49 cm a menej

                                                                              (2) nad 49 cm do 52 cm (vrátane)

                                                                              (3) nad 52 cm

 »       rozdelenie PLI:     (1) 39 cm a menej

                                                                              (2) nad 39 cm

 •        veľkosti sa nezlučujú, podskupiny sa nevytvárajú

 •        rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej výškovej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

(d)    rozdelenie podľa rýchlosti dosiahnutej na dvoch posledných pretekoch (ak sa pes ešte nezúčastnil dvoch dostihov, berú sa do úvahy časy dosiahnuté v licenčných behoch) - priemerná rýchlosť sa teda bude vypočítavať pre každý dostih osobitne

-      vypočíta sa priemerná rýchlosť psa (jedinca) podľa vzorca:

kde

PR = priemerná rýchlosť psa (jedinca)

DTND = dĺžka trate nadchádzajúceho dostihu

Č1 = čas dosiahnutý v 1. posudzovanom dostihu

DT1 = dĺžka trate v 1. posudzovanom dostihu

Č2 = čas dosiahnutý v 2. posudzovanom dostihu

DT2 = dĺžka trate v 2. posudzovanom dostihu

-      jedince toho-ktorého plemena sa rozdelia na základe vypočítanej priemernej rýchlosti nasledovne:

(i)     3 - 12 jedincov = 1 až 2 rýchlostné skupiny

(ii)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 rýchlostné skupiny

(iv)   18 a viac jedincov = 3 až 5 rýchlostných skupín

-      rýchlostné skupiny sa určujú podľa toho istého princípu ako váhové skupiny (rozdiel medzi priemernou rýchlosťou najpomalšieho a najrýchlejšieho jedinca sa vydelí počtom skupín a daným číslo sa urobí rýchlostné rozlíšenie jednotlivých skupín)

-      ak sa bežia dva rozbehy, druhý rozbeh sa zostavuje na základe časov dosiahnutých v prvom rozbehu

-      ak pes dosiahne v niektorom rozbehu čas úplne mimo skupiny, v rámci ktorej bežal, pričom to nebolo spôsobené žiadnymi zvláštnymi okolnosťami, porota MUSÍ takého psa do ďalšieho behu (a teda aj finálového) preradiť do najbližšie približnej rýchlostnej skupiny

-      rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej rýchlostnej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

-      zlučovanie skupín v prípade malého počtu jedincov a vytvorenia podskupín obdobne ako pri rozdelení podľa hmotnosti alebo pri flexibilnom veľkostnom modeliveľkostné skupiny sa určujú podľa toho istého princípu ako váhové skupiny (rozdiel medzi veľkosťou najmenšieho a najväčšieho jedinca sa vydelí počtom skupín a daným číslo sa urobí veľkostné rozlíšenie jednotlivých skupín)

-      možné zlúčenie veľkostných skupín ako pri váhových skupinách a tiež možnosť obdobného vytvorenia podskupín

-      rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej veľkostnej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

-      zlučovanie skupín v prípade malého počtu jedincov a vytvorenia podskupín obdobne ako pri rozdelení podľa hmotnosti alebo pri flexibilnom veľkostnom modeli

KEDY SA UDELÍ TITUL  FCI VÍŤAZ

 • aby sa tento titul mohol udeliť, dostihov sa musia zúčastniť v rámci jedného plemena minimálne 3 jedince
 • titul sa udelí jedincovi v danom plemene, ktorý dosiahol najlepší čas v daný deň dostihu, bez ohľadu, či bežal finále alebo nie, t.zn. do úvahy sa berú aj časy z rozbehov a nemusí sa ním nutne stať víťaz A finále
 • ak pôjde o jedinca, ktorý má licenciu FCI-CACIL, získa titul FCI-CACIL víťaz
 • ak pôjde o jedinca, ktorý má licenciu FCI-Open, získa titul FCI-Open-class víťaz
 • titul FCI víťaz sa nikdy neudeľuje osobitne pre pohlavie, vždy len v rámci plemena, avšak udeľuje sa osobitne pre FCI-CACIL triedu a FCI-Open triedu
 • ak by sa dostihu v tom-ktorom plemene zúčastnili len extrémne pomalé psy, ktoré nedosiahnu rýchlosť, ktorú je pri danom plemene možné inak očakávať, porota NESMIE udeliť titul FCI víťaz

KEDY SA UDELÍ CACIL

 • dostihov sa musia zúčastniť v rámci jedného plemena minimálne 3 jedince
 • pes-jedinec musí mať FCI-CACIL licenciu, kompletný rodokmeň a súčasne musí o CACIL v rámci prihlášky na dostihy požiadať
 • jedinec musí dosiahnuť najrýchlejší čas spomedzi všetkých jedincov v príslušnom plemene, ktorí súťažili o CACIL, resp. v pohlaví príslušného plemena (ak sa zúčastnili pretekov v danom plemene najmenej 3 suky a súčasne najmenej 3 psi-chlapci) = CACIL sa neudeľuje pre skupinu, ale pre celé plemeno, resp. pre každé pohlavie plemena, ak je požadovaný minimálny počet súk a psov-chlapcov 3 + 3, takže v jednom plemene môžu byť udelené najviac dva CACILy
 • jedinec musí súčasne dosiahnuť taký čas, ktorý nie je horší o viac ako 10% od času najrýchlejšieho jedinca v danom plemene, resp. v pohlaví príslušného plemena (ak sa zúčastnili pretekov v danom plemene najmenej 3 suky a súčasne najmenej 3 psi-chlapci) (treba pamätať na to, že prvým, či aj druhým psom podľa dosiahnutých časov môžu byť jedince s FCI-Open licenciami, prípadne môže ísť o psov s FCI-CACIL licenciou, ale o CACIL nepožiadali, takže CACIL by mohol ísť tretiemu psovi v poradí)
 • CACIL sa môže udeliť maximálne do šiestej pozície (keďže CACIL je možné udeliť iba do 6. miesta a prvých šesť miest môžu zaujať len jedince z A finále, žiadny jedinec z B alebo C finále CACIL získať nemôže, avšak môže byť FCI víťazom (či už pre triedu FCI-CACIL alebo FCI-Open - podľa okolností))
 • ak by sa dostihu v tom-ktorom plemene/pohlaví zúčastnili len extrémne pomalé psy, ktoré nedosiahnu rýchlosť, ktorú je pri danom plemene možné inak očakávať, porota NESMIE udeliť CACIL

ODCHÝLKY PRE  MAJSTROVSTVÁ SVETA  V DOSTIHOCH

 • trieda FCI-Open bude oddelená od triedy FCI-CACIL, ak budú v triede FCI-Open pre dané plemeno aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci
 • fixný veľkostný model (ktorý sa inak môže aplikovať výlučne na WH a PLI) nie je prípustný
 • pri rozdelení psov do skupín podľa hmotnosti alebo veľkosti alebo rýchlosti je možné vytvoriť maximálne 3 hmotnostné/veľkostné/ rýchlostné skupiny
 • ak organizátor zvolí štvrtý variant postupu do finále (t.j. rozbehy + jediné A finále), pre anglické chrty bude druhý rozbeh vždy dobrovoľný
Vytvorte si webové stránky zdarma!