Ako budú vyzerať FCI medzinárodné dostihy od 01.01.2024

20.09.2023

Autor: www.chrt.sk

I.     Budú dva druhy licencií - FCI-CACIL a FCI-Open (psy 5. FCI skupiny môžu mať len FCI-Open licenciu).

II.    Plemená 10. FCI skupiny sa nerozdeľujú do skupín podľa licenčných tried, ale FCI CACIL trieda beží spolu s FCI Open triedou. Výnimkou budú majstrovstvá sveta, kde budú osobitne súťažiť tieto dve triedy, teda FCI-CACIL trieda zvlášť a FCI-Open trieda zvlášť (avšak len za podmienky minimálneho počtu 3 súk a súčasne 3 psov-chlapcov v triede FCI-Open).

III.   Rozdelenie plemena podľa pohlavia

-      je možné, ale nie povinné

-      možné je však iba vtedy, ak sa dostihu zúčastňujú minimálne 3 suky a 3 psi-chlapci v prislušnej skupine

-      propozície musia stanoviť, či sa plemená budú rozdeľovať podľa pohlavia, ak bude prítomný minimálny počet súk a psov-chlapcov, pričom rozdelenie podľa pohlavia nemusí byť stanovené pre všetky plemená v dostihoch, ale len pre niektoré

-      nastupuje však ako posledné aplikovateľné rozdelenie jedincov v rámci vytvorených skupín

IV.   Každý rozbeh môžu bežať maximálne 4 psy a minimálne 3, pričom ak je psov v skupine presne 5, jeden rozbeh pozostáva z 2 psov a druhý rozbeh bude z 3 psov (ak bude v jednej skupine psov 6, rozbeh sa rozdelí na 3+3; ak bude v jednej skupine psov 7, rozbeh sa rozdelí na 3+4; ak bude v jednej skupine psov 8, rozbeh sa rozdelí na 4+4; ak bude v jednej skupine psov 9, rozbeh sa rozdelí na 3+3+3; ak bude v jednej skupine psov 10, rozbeh sa rozdelí na 4+3+3; atď.).

V.    Do rozbehu sa psy v rámci skupiny ďalej zaďeľujú tak, že ak je v skupine viac tzv. wide runners, títo sa rozdistribuujú do rôznych rozbehov v rámci skupiny. Ak do dostihov v rámci jednej skupiny nastupujú viaceré psy jedného majiteľa a z jednej krajiny, zadelia sa do rôznych rozbehov v rámci skupiny. Čo presne zamýšľala CSS týmto ustanovením, ťažko povedať, pretože aby nebežali spolu v rozbehu psy z jednej krajiny, bude takmer nevykonateľné. Ďalšie pravidlo zostavovania je tzv. cik-cak systém, ktorý je platný aj dnes, ale v spojení s ďalšími pravidlami ho bude priam nemožné uplatniť, pretože na to je potrebný väčší počet účastníkov v príslušných skupinách.

VI.    Vracia sa A finále, ktoré pobeží vždy 6 najlepších jedincov V SKUPINE (čiže to vlastne žiadne A finále v ponímaní, ako bolo kedysi známe, nie je, pretože keď budú vytvorené v plemene napr. 4 skupiny (čo sa u meraných plemien PLI a WH bude stávať celkom bežne), pobeží každá skupina svoje A finále). Či sa pobeží aj B finále, C finále atď., bude záležať od organizátora, ktorý variant postupu do finále oznámi v propozíciách a samozrejme od počtu jedincov v tej-ktorej skupine - organizátor musí v propozíciách určiť variant postupu, ktorý zvolí (na každé plemeno sa môže aplikovať iný postupový variant):

-       prvý postupový variant - dvojkolové preteky = všetky psy bežia rozbeh + finále:
Beží sa jeden rozbeh v každej skupine, na základe ktorého sa podľa výsledkov zoradia psy do A finále, B finále, C finále atď. v rámci danej skupiny; psy z A finále obsadia 1. - 6. miesto psy z B finále obsadia 7. - 12. miesto, psy z C finále obsadia 13. - 18. miesto, atď. (znamená to, že sa môže stať, že pes, ktorý vyhrá B finále, bude rýchlejší ako víťaz A finále, avšak nemôže obsadiť celkovú prvú priečku; môže však získať titul FCI víťaz (samostatne udeľovaný v triede FCI-CACIL a FCI-Open)).
-       druhý postupový variant - trojkolové preteky (v skutočnosti sa bude aplikovať len ak pobeží v jednej skupine 7 a viac jedincov, hoci formálne pôjde o trojkolové dostihy) = všetky psy bežia rozbehy + finále:
Bežia sa dva rozbehy, na základe výsledkov ktorých sa psy zoradia do finálových behov - 6 najlepších jedincov v príslušnej skupine beží A finále, druhých 6 z tej istej skupiny beží B finále, tretích 6 z tej istej skupiny beží C finále atď. Ak je v skupine jedincov 6 a menej, beží sa len jeden rozbeh a potom finále (ktoré je automaticky A finále). Konečné poradie sa určí ako v prvom variante
-       tretí postupový variant - fakultatívny druhý rozbeh = všetky psy bežia minimálne jeden rozbeh + finále:
Majiteľ môže rozhodnúť, že jeho pes/suka pobeží aj druhý (fakultatívny) rozbeh. Finálové behy sa zostavia podľa výsledkov rozbehov. Konečné poradie sa určí ako v prvom variante. 
-       štvrtý postupový variant = rozbeh(y) + JEDINÝ finálový beh:

Počet rozbehov sa určí podľa počtu jedincov v skupine (7 a viac bežia dva rozbehy, 6 a menej bežia len jeden rozbeh); beží sa len A finále (t.j. len 6 najrýchlejších jedincov v skupine) a ostatné psy sú zoradené do konečného poradia podľa ich výsledkov z rozbehov.

VII.   Možné rozdelenie plemena do skupín (každá skupina je vyhodnocovaná samostatne v rozbehu aj vo finále, pričom organizátor môže zvoliť pre každé plemeno inú metodiku rozdelenia do skupín):

(a)    1 plemeno = 1 skupina - v tomto prípade sa dá predpokladať, že organizátor s určitosťou oznámi aj rozdelenie podľa pohlavia

(b)    rozdelenie podľa hmotnosti

-      psy sú vážené ráno v deň dostihu (pri príjme) - tento údaj je platný len pre daný dostih

-      podľa počtu jedincov v plemene sa tieto rozdeľujú nasledovne:

(1)    3 - 12 jedincov = 1 až 2 váhové skupiny

(2)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 váhové skupiny

(3)    18 a viac jedincov = 3 až 5 váhových skupín

-      organizátor určuje váhové skupiny podľa hmotnosti nasledovne:

(i)      zoberie hmotnosť najľahšieho psa a hmotnosť najťažšieho psa v danom plemene, ktoré sa zúčastňujú dostihu

(ii)     vypočíta rozdiel medzi hmotnosťou najťažšieho a najľahšieho jedinca a vydelí ho počtom skupín, ktoré sa majú vytvoriť

(iii)     číslo, ktoré organizátor dostane postupom podľa (ii) pripočíta k hmotnosti najľahšieho psa a tým získa hornú hranicu prvej váhovej skupiny

(iv)     horná hranica hmotnosti druhej váhovej skupiny bude určená pripočítaním čísla vypočítaného podľa (ii) k hornej hranici prvej, resp. predchádzajúcej váhovej skupiny

-      ak v niektorej váhovej skupine zostanú menej ako 3 jedince, táto váhová skupina sa zlúči s váhovo najbližšou početne väčšou váhovou skupinou

-      ak je v hmotnostiach jedincov v rámci jednej váhovej skupiny príliš veľký rozdiel, porota rozhodne, či budú také jedince bežať v samostatných podskupinách, ale každá takto vytvorená podskupina bude vyhodnotená v rámci svojej prvotne vytvorenej váhovej skupiny

-      rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej váhovej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

PRÍKLAD:

Na príjem sa dostaví 17 vipetov, z toho bude 8 súk a 9 psov-chlapcov.

Propozície budú stanovovať, že v prípade dostatočného počtu súk a psov-chlapcov pristúpi aj k rozdeleniu podľa pohlavia. Organizátor tiež v propozíciách oznámi, že na plemeno vipet bude aplikovať 3-kolový dostih (t.j. druhý postupový variant).

Organizátor bude mať pri takomto počte jedincov v tomto plemene možnosť určiť 2 alebo 3 váhové skupiny. Povedzme, že určí 3 váhové skupiny. Najľahší jedinec bude mať hmotnosť 12 kg, najťažší bude mať 18,70 kg. Vypočíta rozdiel medzi týmito hmotnosťami, čiže bude to 6,70 kg. Toto číslo vydelí počtom skupín, čiže číslom 3 a dostane číslo 2,23 kg (zaokrúhľujeme klasicky matematicky, počet desatinných miest si môže zjavne určiť organizátor) - to je číslo, ktoré organizátor potrebuje na zadefinovanie váhových skupín.

Prvá váhová skupina bude od 12,00 do 14,23 kg (LIGHT), druhá váhová skupina bude nad 14,23 do 16,46 kg (MEDIUM) a tretia váhová skupina bude nad 16,46 do 18,70 kg (HEAVY).

Po takomto zatriedení sa zistí, že v prvej váhovej skupine LIGHT budú 4 suky a 2 psi-chlapci, takže pobežia v pohlavnom mixe. V druhej váhovej skupine MEDIUM budú 4 suky a 5 psov-chlapcov, takže pobežia suky zvlášť a psi-chlapci zvlášť. V tretej váhovej skupine HEAVY budú 2 jedince (vychádza, že to budú chlapci) - keďže ich je menej ako 3, táto tretia váhová skupina (HEAVY) bude zlúčená s druhou váhovou skupinou (MEDIUM).

V konečnom dôsledku teda budú len 2 váhové skupiny, a to prvá s rozptylom 12,00 - 14,23 kg (LIGHT), kde pobežia v pohlavnom mixe 4 suky a 2 psi-chlapci a druhá váhová skupina 14,24 - 18,70 kg (MEDIUM), ktorá sa rozdelí na osobitnú pohlavnú (pod)skupinu pre 4 suky a osobitnú pohlavnú (pod)skupinu pre 7 psov-chlapcov.

Keďže organizátor zvolil druhý variant postupu do finále, t.zn. trojkolové preteky (t.j. dvojkolové rozbehy + finále), dve kolá rozbehov pobežia len psi-chlapci z druhej váhovej skupiny (lebo ich je viac ako 7). Ostatné jedince pobežia vo svojej skupine len jeden rozbeh, a následne A finále.

Porota by však mohla z tých 2 najťažších psov, ktorí by inak mali tvoriť tretiu váhovú skupinu, vytvoriť PODskupinu, čiže rozbeh aj finále by bežali len títo dvaja psi-chlapci spolu. Vyhodnotení však budú v rámci druhej váhovej skupiny MEDIUM.

Ako sa zostavia rozbehy a finálové behy? Povedali sme si, že je zvolený druhý postupový variant, t.j. dva rozbehy a jeden finálový beh. Takže prvá váhová skupina LIGHT, ktorú tvoria v pohlavnom mixe 4 suky a 2 psi-chlapci, pobeží len jeden rozbeh (lebo ich je menej ako 7) a potom všetci z tejto LIGHT skupiny pobežia svoje vlastné A finále a budú vyhodnotení v rámci LIGHT skupiny, čiže sa vyhlási 1. až 6. miesto v skupine LIGHT. V rámci druhej váhovej skupiny MEDIUM pobežia jeden samostatný rozbeh 4 suky, ktoré následne pobežia samostatné A finále a budú vyhodnotené - vyhlási sa 1. až 4. miesto v skupine MEDIUM-suky. Psi-chlapci vo váhovej skupine MEDIUM pobežia 2 rozbehy, lebo ich 7. Zo 6 najrýchlejších časov z oboch rozbehov sa zostaví A finále. B finále pobeží tým pádom len jeden pes. Skupina MEDIUM bude vyhodnotená tak, že na 1. až 6. mieste sa umiestnia psi-chlapci z A finále. Na 7. mieste sa umiestni pes z B finále, a to aj vtedy, ak by dosiahol vo svojom finálovom behu lepší čas ako napr. šiesty pes z A finále.

CACILy sa udelia dva, a to jeden v pohlaví suky a jeden v pohlaví psi-chlapci.

V rámci súk bude CACIL udelený suke, ktorá v rámci finálových behov (každá suka bežala len A-finále v rámci svojej skupiny) dosiahla najlepší čas bez ohľadu na to, v akej váhovej kategórii súťažila (ak samozrejme takáto suka nie je už držiteľkou titulu C.I.C., má FCI-CACIL licenciu a o CACIL žiadala). Druhej v celkovom poradí prináleží res. CACIL (opäť len za podmienky, že ide o suku s FCI-CACIL licenciou a o CACIL žiadala).

V psoch-chlapcoch bude musieť organizátor zostaviť poradie podľa časov dosiahnutých vo finálových behoch, ale len z A finále, a to spolu v rámci váhovej kategórie LIGHT a A finále v rámci váhovej kategórie MEDIUM. CACIL bude môcť byť udelený psovi-chlapcovi, ktorý v rámci tohto poradia zaujme prvú priečku, má FCI-CACIL licenciu, o CACIL žiadal a nie je doposiaľ držiteľom C.I.C. titulu. Teoreticky by sa mohlo stať, že ten pes váhovej skupiny MEDIUM, ktorý bežal B finále, dosial úplne najlepší finálový čas spomedzi všetkých psov-chlapcov (rozbehy pokazil, vo finále však neskutočne zabral). Súčasne to bol pes s FCI-CACIL licenciou a tiež o CACIL žiadal. Takýto jedinec žiaľ nemôže zaujať prvú priečku v kategórii MEDIUM a nemôže získať ani CACIL, hoci mohol byť najrýchlejší v rámci všetkých finálových behov. Ak by čas takéhoto jedinca bol však úplne najrýchlejší v celom plemene v danom dni (teda ako v rámci finálových behov, tak aj v rámci všetkých rozbehov, a to spomedzi všetkých jedincov bez ohľadu na pohlavie), získal by titul FCI-CACIL-víťaz.

(c)    rozdelenie podľa veľkosti

-      meranie prebehne ráno v deň dostihu (pri príjme) - tento údaj je platný len pre daný dostih

-      sú dva modely merania a následného rozdelenia plemien:

(i)      prvý veľkostný model = flexibilný = môže sa aplikovať na všetky plemená - psy sú merané buď v kohútiku alebo je meraná kosť (pravidlá nešpecifikujú, ktorá kosť sa má merať):

 (1)    3 - 12 jedincov = 1 až 2 veľkostné skupiny

 (2)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 veľkostné skupiny

 (3)    18 a viac jedincov = 3 až 5 veľkostných skupín

 •       veľkostné skupiny sa určujú podľa toho istého princípu ako váhové skupiny (rozdiel medzi veľkosťou najmenšieho a  najväčšieho jedinca sa vydelí počtom skupín a daným číslo sa urobí veľkostné rozlíšenie jednotlivých skupín)

 •       možné zlúčenie veľkostných skupín ako pri váhových skupinách a tiež možnosť obdobného vytvorenia podskupín

 •       rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej veľkostnej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

(ii)      druhý veľkostný model = fixný = môže sa aplikovať LEN na plemená WH a PLI - jedince sú merané výlučne v kohútiku:

 »       rozdelenie WH:

(1)    49 cm a menej

(2)    nad 49 cm do 52 cm (vrátane)

(3)    nad 52 cm

 »       rozdelenie PLI:

(1)    39 cm a menej

(2)    nad 39 cm

 •        veľkosti sa nezlučujú, podskupiny sa nevytvárajú

 •        rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej výškovej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

(d)    rozdelenie podľa rýchlosti dosiahnutej na dvoch posledných pretekoch (ak sa pes ešte nezúčastnil dvoch dostihov, berú sa do úvahy časy dosiahnuté v licenčných behoch) - priemerná rýchlosť sa teda bude vypočítavať pre každý dostih osobitne

-      vypočíta sa priemerná rýchlosť psa (jedinca) podľa vzorca:

kde

PR = priemerná rýchlosť psa (jedinca)

DTND = dĺžka trate nadchádzajúceho dostihu

Č1 = čas dosiahnutý v 1. posudzovanom dostihu

DT1 = dĺžka trate v 1. posudzovanom dostihu

Č2 = čas dosiahnutý v 2. posudzovanom dostihu

DT2 = dĺžka trate v 2. posudzovanom dostihu

-      jedince toho-ktorého plemena sa rozdelia na základe vypočítanej priemernej rýchlosti nasledovne:

(i)     3 - 12 jedincov = 1 až 2 rýchlostné skupiny

(ii)    13 - 18 jedincov = 2 až 3 rýchlostné skupiny

(iv)   18 a viac jedincov = 3 až 5 rýchlostných skupín

-      rýchlostné skupiny sa určujú podľa toho istého princípu ako váhové skupiny (rozdiel medzi priemernou rýchlosťou najpomalšieho a najrýchlejšieho jedinca sa vydelí počtom skupín a daným číslo sa urobí rýchlostné rozlíšenie jednotlivých skupín)

-      ak sa bežia dva rozbehy, druhý rozbeh sa zostavuje na základe časov dosiahnutých v prvom rozbehu

-      ak pes dosiahne v niektorom rozbehu čas úplne mimo skupiny, v rámci ktorej bežal, pričom to nebolo spôsobené žiadnymi zvláštnymi okolnosťami, porota MUSÍ takého psa do ďalšieho behu (a teda aj finálového) preradiť do najbližšie približnej rýchlostnej skupiny

-      rozdelenie podľa pohlavia je možné, len ak v tej-ktorej rýchlostnej skupine sú aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci

-      zlučovanie skupín v prípade malého počtu jedincov a vytvorenia podskupín obdobne ako pri rozdelení podľa hmotnosti alebo pri flexibilnom veľkostnom modeli;

KEDY SA UDELÍ TITUL  FCI VÍŤAZ

 • aby sa tento titul mohol udeliť, dostihov sa musia zúčastniť v rámci jedného plemena minimálne 3 jedince
 • titul sa udelí jedincovi v danom plemene, ktorý dosiahol najlepší čas v daný deň dostihu, bez ohľadu, či bežal finále alebo nie, t.zn. do úvahy sa berú aj časy z rozbehov a nemusí sa ním nutne stať víťaz A finále
 • ak pôjde o jedinca, ktorý má licenciu FCI-CACIL, získa titul FCI-CACIL víťaz
 • ak pôjde o jedinca, ktorý má licenciu FCI-Open, získa titul FCI-Open-class víťaz
 • titul FCI víťaz sa nikdy neudeľuje osobitne pre pohlavie, vždy len v rámci plemena, avšak udeľuje sa osobitne pre FCI-CACIL triedu a FCI-Open triedu
 • ak by sa dostihu v tom-ktorom plemene zúčastnili len extrémne pomalé psy, ktoré nedosiahnu rýchlosť, ktorú je pri danom plemene možné inak očakávať, porota NESMIE udeliť titul FCI víťaz

KEDY SA UDELÍ   CACIL

 • dostihov sa musia zúčastniť v rámci jedného plemena minimálne 3 jedince
 • pes-jedinec musí mať FCI-CACIL licenciu, kompletný rodokmeň a súčasne musí o CACIL v rámci prihlášky na dostihy požiadať
 • jedinec musí dosiahnuť najrýchlejší čas spomedzi všetkých jedincov v príslušnom plemene, ktorí súťažili o CACIL, resp. v pohlaví príslušného plemena (ak sa zúčastnili pretekov v danom plemene najmenej 3 suky a súčasne najmenej 3 psi-chlapci) = CACIL sa neudeľuje pre skupinu, ale pre celé plemeno, resp. pre každé pohlavie plemena, ak je požadovaný minimálny počet súk a psov-chlapcov 3 + 3, takže v jednom plemene môžu byť udelené najviac dva CACILy
 • jedinec musí súčasne dosiahnuť taký čas, ktorý nie je horší o viac ako 10% od času najrýchlejšieho jedinca v danom plemene, resp. v pohlaví príslušného plemena (ak sa zúčastnili pretekov v danom plemene najmenej 3 suky a súčasne najmenej 3 psi-chlapci) (treba pamätať na to, že prvým, či aj druhým psom podľa dosiahnutých časov môžu byť jedince s FCI-Open licenciami, prípadne môže ísť o psov s FCI-CACIL licenciou, ale o CACIL nepožiadali, takže CACIL by mohol ísť v takom prípade tretiemu psovi v poradí)
 • CACIL sa môže udeliť maximálne do šiestej pozície - organizátor musí za účelom udelenia CACILu vyhotoviť aj celkové poradie podľa časov zo všetkých A finále v plemene, príp. aj v pohlaví, ak bol splnený minimálny počet 3 psov-chlapcov a 3 súk v príslušnom plemene (keďže CACIL, ako aj res. CACIL je možné udeliť iba do 6. miesta a prvých šesť miest v celkovom poradí môžu zaujať  napríklad len jedince s FCI-Open licenciou, alebo FCI-CACIL licencované jedince umiestnené na prvých šiestich priečkach nepožiadali o CACIL, CACIL sa neudelí; obdobne to platí aj pre res. CACIL - ak by sa CACIL udelil až na 6. priečke, res. CACIL sa neudelí)  
 • ak by sa dostihu v tom-ktorom plemene/pohlaví zúčastnili len extrémne pomalé psy, ktoré nedosiahnu rýchlosť, ktorú je pri danom plemene možné inak očakávať, porota NESMIE udeliť CACIL

ODCHÝLKY PRE  MAJSTROVSTVÁ SVETA  V DOSTIHOCH

 • trieda FCI-Open bude oddelená od triedy FCI-CACIL, ak budú v triede FCI-Open pre dané plemeno aspoň 3 suky a zároveň aspoň 3 psi-chlapci
 • fixný veľkostný model (ktorý sa inak môže aplikovať výlučne na WH a PLI) nie je prípustný
 • pri rozdelení psov do skupín podľa hmotnosti alebo veľkosti alebo rýchlosti je možné vytvoriť maximálne 3 hmotnostné/veľkostné/ rýchlostné skupiny
 • ak organizátor zvolí štvrtý variant postupu do finále (t.j. rozbehy + jediné A finále), pre anglické chrty bude druhý rozbeh vždy dobrovoľný