AKO ZÍSKAŤ LICENCIU PRE PSA

POSTUP PRE ZÍSKANIE DOSTIHOVEJ ALEBO COURSINGOVEJ LICENCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

PLATÍ LEN PRE PLEMENÁ X. FCI SKUPINY A PRE VYBRANÉ PLEMENÁ V. FCI SKUPINY


1. Pes alebo suka (ďalej len "pes") musia byť zapísaní v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP) - pravidlá a postup pre zápis sa riadia Zápisným poriadkom plemennej knihy SKJ – Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP).

2. Pes musí najprv absolvovať minimálne tri tréningové behy a až následne môže plniť licenčné behy.

3. Licenčné behy pozostávajú z jedného čistého sólo behu a troch čistých spoločných behov.

4. Ak pes, ktorý plní dostihovú licenciu, je už držiteľom coursingovej licencie, tréningové behy nie sú povinné a vo vzťahu k licenčným behom postačuje jeden čistý sólo beh a dva čisté spoločné behy (samozrejme na dostihovej dráhe).

5. Licenčné coursingové behy sa nezapočítavajú do skúšok potrebných pre získanie dostihovej licencie, ale licenčné dostihové behy sa môžu započítať do licenčných behov potrebných pre získanie coursingovej licencie.

6. Licenčné behy môže pes plniť, až keď bude mať najmenej

(a) 12 mesiacov, ak ide o vipeta, talianskeho chrtíka alebo Cirneco dell'Etna, alebo

(b) 15 mesiacov, ak ide o psa iného plemena X. FCI skupiny ako je uvedené v písm. (a) tohto bodu alebo ide o vybrané plemeno V. FCI skupiny (faraónsky pes, ibizský podenco, kanársky podenco).

7. Licenčná karta (licencia) začne platiť najskôr v deň, kedy pes dosiahne

(a) 15 mesiacov, je ide o vipeta, talianskeho chrtíka alebo Cirneco dell'Etna, alebo

(b) 18 mesiacov, ak ide o psa iného plemena X. FCI skupiny ako je uvedené v písm. (a) tohto bodu alebo ide o vybrané plemeno V. FCI skupiny (faraónsky pes, ibizský podenco, kanársky podenco),

t.j. akákoľvek licenčná karta vydaná psovi mladšiemu ako 15 alebo 18 mesiacov (podľa plemena) nie je platná a pes sa nemôže zúčastniť pretekov, kým pes nedovŕši 15 alebo 18 mesiacov (podľa plemena).

8. V prípade záujmu o DOSTIHOVÚ licenciu môže pes vykonať potrebné tréningové aj licenčné behy v zahraničí, t.j. mimo územia SR, keďže Slovensko nemá žiadnu dostihovú dráhu pre chrty.

9. V prípade záujmu o COURSINGOVÚ licenciu môže pes vykonať potrebné tréningové behy aj v zahraničí, avšak licenčné behy musí absolvovať výlučne na území SR, ktoré sú organizované jedine klubom Racing Hounds Slovakia alebo Slovenským dostihovým a coursingovým zväzom.

10. Akékoľvek tréningové behy musia byť zapísané v tréningovej knižke vydanej buď klubom Racing Hounds Slovakia alebo Slovenským dostihovým a coursingovým zväzom alebo Dostihovou a coursingovou komisiou SKJ; tréningové knižky vydané zahraničnými klubmi alebo inými zahraničnými organizáciami sa pre účely slovenských dostihových alebo coursingových licencií neuznávajú.

11. Úspešne absolvované licenčné behy musia byť zapísané na riadne vyplnenom a príslušným rozhodcom potvrdenom tlačive "Záznam o licenčnej skúške" (nájdete na webovom sídle Dostihovej a coursingovej komisie SKJ v časti OZNAMY).

12. Dostihová licencia "prebíja" coursingovú licenciu, t.j. pes, ktorý získa dostihovú licenciu, je oprávnený na jej základe zúčastňovať sa nielen dostihových, ale aj coursingových pretekov, avšak pes, ktorý získa len coursingovú licenciu a majiteľ má záujem aj o účasť na dostihoch, musí splniť podmienky a požiadať aj o vydanie dostihovej licencie (ak už pes je držiteľom coursingovej licencie a majiteľ má záujem aj o dostihovú licenciu, pes už nie je povinný plniť tréningové behy na dostihovej dráhe, ale postačuje len splnenie licenčných dostihových behov).

13. V žiadosti o liceniu je potrebné označiť, či majiteľ pre svojho psa žiada o liceniu FCI-CACIL (ak pes splnil podmienky na jej vystavenie, t.j. dosiahol požadované výstavné výsledky) alebo FCI-Open.

14. Pri plemene TALIANSKY CHRTÍK a VIPET je vhodné, aby majiteľ zvážil, či nechá odmerať svojmu psovi kohútikovú výšku a dá ju zapísať do licenčnej karty (môže sa to zísť pre účely národných dostihov a coursingu v niektorých krajinách; pre účely pretekov, ktoré sa konanajú na Slovensku, nie je kohútiková výška podstatná).

15. A nezabúdajte, že majiteľ psa musí byť členom niektorého z týchto klubov:

- Racing Hounds Slovakia,

- Slovenský dostihový a coursingový zväz,

- Slovenský klub chovateľov chrtov.


Dňa 21.02.2023 DCK SKJ elektronickým hlasovaním schválila nové tlačivo na zápis licenčných skúšok s názvom "Záznam o licenčnej skúške". Doteraz sa licenčné skúšky zapisovali do tréningovej knižky, po novom sa budú zapisovať do tlačiva, ktoré si majiteľ psa stiahne zo stránky DCK, vytlačí, vypíše hlavičku a po úspešnom absolvovaní licenčného behu si tento nechá zapísať rozhodcovi do tlačiva. Tlačivo platí pre dostihy aj pre coursing.

Od kedy sa budú zapisovať licenčné behy do nového tlačiva?

Tlačivo bolo schválené dňa 21.02.2023. Na najbližší tréning si už prineste nové tlačivo na zápis licenčných behov.

Zapisujú sa do nového tlačiva aj tréningové behy?

Každý pes musí pred absolvovaním prvého licenčného behu absolvovať najmenej tri tréningové behy. Tréningové behy sa nevpisujú do nového tlačiva, vpisujú sa do tréningovej knižky. Pri žiadosti o vystavenie licencie budete dokladovať tréningové behy kópiou tréningovej knižky.

Čo ak už mám absolvované nejaké licenčné behy a mám ich zapísané v tréningovej knižke?

V tom prípade si necháte zapísať do nového tlačiva len nové licenčné behy a pri žiadosti o vystavenie licencie budete dokladovať časť odbehaných licenčných behov tréningovou knižkou a časť odbehaných licenčných behov novým tlačivom.

Zapíšu mi po novom licenčný beh aj do tréningovej knižky?

Rozhodca už po 21.02.2023 nemusí zapisovať licenčný beh do tréningovej knižky. Rozhodca zaznamená úspešný licenčný beh do nového tlačiva.

Čo ak môj pes nesplní licenčný beh?

Neúspešné licenčné behy sa do nového tlačiva nezapisujú.

Zdroj: www.dck.sk (21.02.2023)