Ako je to s tými licenciami I

08.03.2023

ČASŤ PRVÁ - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE (AKTUALIZOVANÉ ZNENIE ČLÁNKU NÁJDETE VYŠŠIE S DÁTUMOM ZVEREJNENIA 10.02.2024)

Autor: www.chrt.sk

Tento článok sa zaoberá licenciami vydávanými na Slovensku pod záštitou Medzinárodnej kynologickej organizácie (Fédération Cynologique Internationale - "FCI") a jej Komisie pre šport chrtov (Commission for Sighthounds Sport - "CSS") pre účely dostihov a coursingových pretekov organizovaných podľa Pravidiel FCI pre medzinárodné dostihy a coursingy chrtov (ďalej len "FCI pravidlá"), resp. organizáciami, ktoré sú zastrešené pod FCI. Ide o preteky, ktorých sa môžu zúčastniť výlučne psy plemien X. FCI skupiny a psy vybraných plemien V. FCI skupiny, a ktoré majú súčasne preukaz pôvodu.

PRETEKY

Na Slovensku sa dostihy a coursingové preteky organizujú podľa FCI pravidiel a/alebo slovenského Národného dostihového a coursingového poriadku (ďalej len "SK Národný poriadok").

Dostihy, ako aj coursingové preteky sa delia podľa úrovne na MEDINÁRODNÉ a NÁRODNÉ.

Medzinárodné preteky

Usporadúvanie medzinárodných dostihov a coursingových pretekov podlieha schváleniu CSS, čo je jedna z komisií zriadených FCI, a to pre účely riadenia a kontroly dostihov a coursingu psov plemien X. FCI skupiny (chrty) a psov vybraných plemien V. FCI skupiny (ibizský podenko, kanársky podenko, faraónsky pes, Cirneco dell'Etna).

Medzinárodné dostihy a coursingové preteky usporadúvajú či už kynologické organizácie pôsobiace v jednotlivých členských štátoch FCI, alebo rôzne športové zväzy či kluby, podľa toho, ako je usporiadaná organizácia športovej kynológie v tej-ktorej FCI členskej krajine. Termíny konania medzinárodných dostihov a coursingových pretekov podliehajú vždy schváleniu CSS a ich organizácia a priebeh musia zodpovedať FCI pravidlám.

Národné preteky

Naproti tomu národné preteky, či už dostihové alebo coursingové, sú usporadúvané v jednotlivých členských štátoch FCI podľa národných pravidiel daného štátu a preto sa môžu mierne odlišovať. Usporiadateľmi sú vo väčšine prípadov tie isté organizácie v danom štáte, ktoré usporadúvajú aj medzinárodné preteky. Termíny národných pretekov sú schvaľované len podľa národných pravidiel a len na národnej úrovni. 

Tým, že sa národné poriadky vo veci organizácie národných pretekov môžu v určitých aspektoch odlišovať od FCI pravidiel, na národných pretekoch je možné stretnúť aj iné plemená V. FCI skupiny ako tie, ktoré pripúšťa FCI poriadok. Takými sú napríklad basenji, či portugalský podenko.

LICENCIE

Každý pes, ktorého majiteľ má záujem, aby sa zúčastňoval dostihov alebo coursingových pretekov, musí najprv získať príslušnú licenciu. Licencia sa vydá len takému psovi, ktorý preukáže podľa stanovených pravidiel svoju spôsobilosť behať dostihy či coursingové preteky.

Licencie sa vydávajú podľa FCI pravidiel, ako aj podľa SK národného poriadku.

Na Slovensku vydáva licencie Dostihová a coursingová komisia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len "DCK SKJ").

FCI pravidlá stanovujú principiálne pravidlá pre vydávanie licencií, s ktorými je možné súťažiť na medzinárodných pretekoch. Detaily podmienok získania licencií pre účely medzinárodných pretekov sú už ponechané na národné poriadky jednotlivých FCI členských štátov. Národné poriadky však môžu stanovovať čiastočne alebo úplne iné podmienky pre získanie národnej licencie na účely účasti na pretekoch organizovaných len na národnej úrovni v danom štáte. Krajiny sú napriek tomu dostatočne konzistentné v tom, že rozdiel medzi národnými a medzinárodnými licenciami nerobia a pes, ktorý získa licenciu podľa pravidiel tej-ktorej krajiny, ak sú súladné s FCI pravidlami, môže pretekať na medzinárodných pretekoch a minimálne aj domácich národných pretekoch. Či môže licencovaný pes nastúpiť na národné preteky nielen vo svojej domovskej, ale aj v inej FCI členskej krajine, si vysvetlíme nižšie.

Licencie sa delia podľa typu pretekov na DOSTIHOVÉ a COURSINGOVÉ.

Licencie vydávané pre účely medzinárodných pretekov sa delia podľa triedy na licencie FCI-CACIL a CSS. Od 01.01.2022 prešlo na výlučne takéto delenie licencií podľa tried FCI-CACIL a CSS aj Slovensko.

Niektoré štáty aj po prijatí nových FCI pravidiel naďalej pokračujú pri plemenách vipet a taliansky chrtík na rozdeľovanie licencií a tým aj tried či kategórií psov na svojich národných pretekoch podľa určitej hranice kohútikovej výšky. Ide napríklad o Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, ale aj Nemecko či Fínsko. V týchto krajinách sú naďalej národné preteky pre vyššie spomenuté dve plemená usporadúvané samostatne pre triedy KLASIK a ŠPRINTÉR a delenie vipetov a talianskych chrtíkov do tried FCI-CACIL a CSS sa v prípade národných pretekov nezohľadňuje. Ak tieto krajiny organizujú medzinárodné preteky, musia samozrejme postupovať podľa FCI pravidiel a aj tieto dve plemená na takýchto medzinárodných pretekoch rozdeliť jedine do tried FCI-CACIL a CSS.

Nie celá komunita majiteľov chrtov a organizátorov pretekov v FCI členských krajinách, ktoré aktívne organizujú preteky, sa stotožnila s novými FCI pravidlami, ktoré sa začali uplatňovať od 01.01.2022, a ktoré zrušili dovtedy vžité rozdeľovanie psov plemien vipet a taliansky chrtík do tried KLASIK a ŠPRINTÉR a zaviedli rozdeľovanie všetkých plemien X. FCI skupiny do tried FCI-CACIL a CSS (pozn. vyššie spomenuté vybrané plemená V. FCI skupiny môžu súťažiť na medzinárodných pretekoch výlučne v CSS triede). Tento nesúhlas viacerých organizátorov s novými pravidlami vyústil do situácie, že v niektorých krajinách, napríklad v Českej republike alebo v Nemecku, neboli v roku 2022 zorganizované žiadne medzinárodné preteky. Výrazný pokles zaznamenali v Európe hlavne počty medzinárodných dostihov.

DOSTIHOVÁ LICENCIA

Slovenská dostihová licencia oprávňuje psa, ktorému je vydaná, štartovať na medzinárodných dostihoch organizovaných v členských štátoch FCI.

Táto licencia by samozrejme umožňovala psovi štartovať aj na slovenských národných dostihoch, avšak na Slovensku nie je už dlhšiu dobu žiadna funkčná dostihová dráha a žiadny z možných slovenských organizátorov momentálne neusporadúva slovenské národné dostihy na dostihovej dráhe v niektorom z okolitých štátov. Dostihy, či už medzinárodné alebo národné, sa na Slovensku, či pod taktovkou Slovenska, jednoducho nekonajú.

Slovenská dostihová licencia v zásade dovoľuje psovi, aby štartoval aj na národných dostihoch, ktoré sa konajú v iných členských štátoch FCI. Tu je však potrebné pamätať, že národné poriadky jednotlivých štátov môžu a častokrát aj stanovujú iné alebo ďalšie podmienky, ktoré musí splniť pes zo zahraničia, aby sa mohol zúčastniť na národných pretekoch.

V krajinách, kde sa pri národných pretekoch naďalej rešpektuje výšková diferenciácia vipetov a talianskych chrtíkov, majú podmienku pre akceptáciu zahraničných dostihových licencií, že pes niektorého z týchto plemien, musí byť odmeraný, aby organizátor vedel každého psa správne zatriediť do triedy KLASIK alebo ŠPRINTÉR. Z tohto dôvodu je vždy potrebné, aby sa majiteľ psa, ktorého chce prihlásiť na národné preteky v inej ako domovskej krajine, dôkladne oboznámil s podmienkami účasti, tzv. propozíciami pretekov, ako aj s príslušným národným poriadkom.

Niečo o meraní psov plemien vipet a taliansky chrtík

Tým, že sa podľa SK národného poriadku vydávajú slovenským psom výlučne licencie podľa FCI rozdelenia, t.j. licencie FCI-CACIL a CSS a súčasne všetky preteky organizované na Slovensku, t.j. aj slovenské národné preteky, musia rešpektovať rozdelenie všetkých psov, vrátane vipetov a talianskych chrtíkov jedine do tried FCI-CACIL a CSS, meranie týchto dvoch plemien prebieha na Slovensku na dobrovoľnej báze. Psovi, ktorý sa podrobí meraniu, bude zapísaná jeho kohútiková výška do slovenskej licencie.

Prečo dať teda odmerať svojho vipeta alebo talianskeho chrtíka, keď to na Slovensku nie je povinné?

Odpoveď je jednoduchá - z praktických dôvodov. Ak má majiteľ psa záujem, aby sa jeho vipet či taliansky chrtík zúčastňoval aj na národných pretekoch v takých krajinách, kde stále delia tieto dve plemená podľa kohútikovej výšky, potrebuje mať odmeraného psa a jeho kohútikovú výšku musí preukázať relevantným záznamom.

Je potrebné zdôrazniť, že národné poriadky jednotlivých štátov sa môžu líšiť a je preto potrebné sa s nimi vždy vopred oboznámiť.

Český národný poriadok uvádza, že zahraničný pes, ktorý má v licenčnej karte uvedenú kohútikovú výšku a označenie klasik alebo šprintér, bude zaradený do príslušnej triedy. Pes, ktorý nie je odmeraný, bude musieť byť pre účely účasti na pretekoch usporiadaných podľa českého národného poriadku odmeraný, a to podľa Metodiky pre meranie kohútikovej výšky, ktorú vydáva Dostihová a coursingová komisia Českomoravskej kynologickej únie a len v termínoch schválených predsedníctvom Českomoravskej kynologickej únie.

Rakúsky národný coursingový aj dostihový poriadok stanovuje, že zahraničné vipety a talianske chrtíky, ktoré nie sú odmerané, budú merané na mieste pri ich prvých dostihoch/coursingových pretekoch v Rakúsku pred začiatkom pretekov. Nameraná veľkosť určí ich oprávnenie štartovať (v príslušnej triede). Takto vykonané zatriedenie psa bude pre psa platiť pre všetky dostihy a coursingové preteky usporadúvané v Rakúsku.

V praxi to teda znamená, že Česká republika aj Rakúsko akceptujú, ak je vipet alebo taliansky chrtík, ktorý má slovenskú licenciu, odmeraný na Slovensku a súčasne má svoju výšku zaznamenanú vo svojej licencii vydanej DCK SKJ.

Je pravdepodobné, že obdobný prístup zvolili aj iné FCI členské krajiny rozdeľujúce vipety a talianske chrtíky pre účely svojich národných pretekov podľa kohútikovej výšky.

Otázkou však ostáva, ako by sa postavil napríklad český organizátor národných pretekov k psovi so slovenskou licenciou, ktorý sa preukáže záznamom o meraní vykonanom v Rakúsku. Nehovoriac o tom, že národné poriadky nie sú častokrát vysporiadané s tým, ak urobí merací komisár niektorej krajiny záznam o meraní do licencie vydanej inou krajinou. Stane sa takáto licencia neplatnou? A stane sa neplatnou len licencia tej krajiny, ktorá inak vyžaduje povinné meranie kohútikovej výšky alebo sa stane neplatnou aj licencia vydaná krajinou, ktorá pre účely svojich národných pretekov nedelí vipety a talianske chrtíky podľa ich kohútikovej výšky? Vylúči organizátor v krajine, ktorá vyžaduje meranie z pretekov takého psa, ktorý bude mať zaznamenanú svoju kohútikovú výšku inde ako vo svojej licencii? Na tieto otázky, bohužiaľ, nenájdeme zatiaľ jasné odpovede. Vyzerá to našťastie tak, že aj krajiny, ktoré upustili od povinného merania kohútikovej výšky, ako napríklad Slovensko alebo Poľsko, túto výšku odmerajú na žiadosť majiteľov psov, ktorí sa usilujú o získanie alebo už získali licenciu v takejto krajine, a zapíšu ju do licencie. Na Slovensku vykonávajú meranie vipetov a talianskych chrtíkov tzv. merací komisári, čo sú ľudia, ktorí sú na tento účel schválení DCK SKJ. Meranie nemá momentálne vopred stanovené termíny ako je to napríklad v Českej republike, ale je potrebné si termín dohodnúť buď s príslušnými meracím komisárom alebo s niektorým zo slovenských klubov, ktorých zástupcovia sú členmi DCK SKJ.

Podľa starých FCI pravidiel sa vipety rozdeľovali do triedy KLASIK a ŠPRINTÉR podľa kohútikovej výšky nasledovne:

  • vipety - suky do 48 cm = KLASIK,
  • vipety - suky nad 48 cm = ŠPINTÉR,
  • vipety - suky nad 52 cm = nemohli sa zúčastniť pretekov, boli úplne vyradené zo systému pretekov,
  • vipety - psi do 51 cm = KLASIK,
  • vipety - psi nad 51 cm = ŠPRINTÉR,
  • vipety - psi nad 56 cm = nemohli sa zúčastniť pretekov.

Talianske chrtíky sa rozdeľovali podľa kohútikovej výšky takto:

  • do 38 cm (bez rozdielu pohlavia) = KLASIK,
  • nad 38 cm (bez rozdielu pohlavia) = ŠPRINTÉR,
  • nad 42 cm (bez rozdielu pohlavia) = nemohli sa zúčastniť pretekov, boli úplne vylúčené zo systému pretekov.

Takéto výškové rozdelenie týchto dvoch plemien rešpektuje naďalej väčšina FCI členských krajín, ktoré sa rozhodli na svojej národnej úrovni pokračovať v klasifikácii vipetov a talianskych chrtíkov podľa kohútikovej výšky.

Rakúsko však malo a stále má aj v tomto ohľade svoje národné špecifikum, kedy vipety a talianske chrtíky, ktoré by boli v minulosti pre svoju prílišnú výšku už vylúčené minimálne z medzinárodných pretekov organizovaných podľa starých FCI pravidiel, teda do konca roka 2021, mohli a môžu na rakúskych národných pretekoch súťažiť. Je však pre ne vytvorená ďalšia výšková trieda (Rakúsko rozdeľuje vipety a talianske chrtíky podľa výšky do nasledovných tried: dostihová/coursingová trieda, národná veľkostná trieda 2 a národná veľkostná trieda 3).

Aj na tomto rakúskom príklade je možné vidieť, ako je dôležité poznať národné poriadky a pravidlá iných krajín, do ktorých má majiteľ psa so slovenskou licenciou záujem ísť súťažiť.

COURSINGOVÁ LICENCIA

Pes, ktorému bola vydaná slovenská coursingová licencia, môže štartovať na medzinárodných coursingových pretekoch organizovaných v členských štátoch FCI.

Pre účasť na národných coursingových pretekoch v iných FCI členských krajinách platí to isté, čo pri dostihovej licencii.

Na Slovensku sa, na rozdiel od dostihov, coursingové preteky usporadúvajú. Môžu mať charakter medzinárodných alebo národných pretekov. V roku 2023 budú všetky coursingové preteky na Slovensku medzinárodné.

Napriek tomu, že FCI pravidlá odporúčajú vydávať psom osobitnú dostihovú licenciu a osobitnú coursingovú licenciu, Slovensko doposiaľ na toto odporúčanie nepristúpilo. Na Slovensku sa pritom aplikuje pravidlo, že dostihová licencia zahŕňa aj coursingovú licenciu. Opačne to však neplatí. Preto pes, ktorý získa dostihovú licenciu, sa môže zúčastňovať na jej základe aj coursingových pretekov, ale pes, ktorý má len coursingovú licenciu, musí pre účely účasti na dostihoch získať aj dostihovú licenciu. Inými slovami - slovenská dostihová licencia je univerzálna pre dostihy aj coursing, ale slovenská coursingová licencia nie a platí len pre coursingové preteky.

INÉ LICENCIE

Keďže najmä coursing získal postupom času na popularite, začali sa mu venovať aj iné plemená psov ako chrti, ale taktiež oriešky. Vznikli tak rôzne ďalšie organizácie, kluby, či spolky, ktoré sa tejto aktivite venujú, avšak nespadajú pod právomoc CSS. Takéto organizácie majú svoje vlastné pravidlá, ktoré sa môžu viac či menej odlišovať od pravidiel pre chrty podľa toho, ako veľmi sa nechali pravidlami pre chrty inšpirovať. Je potrebné brať do úvahy, že aj keď si pôjde váš chrt zabehať na tréning, či dokonca preteky "nechrtov", takéto behy sa nebudú započítavať do výkonov vášho psa pre účely dostihov či coursingových pretekov organizovaných pod záštitou FCI. Na Slovensku medzi takéto organizácie patrí napríklad občianske združenie Západoslovenský coursing, v Čechách je to napríklad Český pes.

Môžete si dokonca kúpiť chrta s dostihovou či coursingovou licenciou, avšak takou, ktorá nebola vydaná v zmysle FCI pravidiel. Pokojne môže taký pes pochádzať z krajiny, ktorá je členom FCI, no licencia, ktorej je daný pes držiteľom, bola vydaná takou entitou, ktorá nie je členom tej národnej kynologickej organizácie danej krajiny, ktorá by bola členom FCI. Takýto pes, ak sa má zúčastňovať pretekov organizovaných pod záštitou FCI, musí splniť podmienky pre vydanie licencie v intenciách FCI pravidiel a získať FCI licenciu.

Viac o podmienkach získania dostihovej alebo coursingovej licencie a o FCI-CACIL a CSS licenciách si povieme nabudúce...